Palliatieve zorg

Rouw en verlies vanuit onze TPV'ers

Rouwzorg is een belangrijk deel van palliatieve zorg, tijdens het ziekteproces en rondom het levenseinde voor de patiënt en voor naasten. Het netwerk palliatieve zorg wil graag iedereen op weg helpen in dit intense proces. Via onze website bieden we verschillende ondersteuningsmogelijkheden om met rouw om te gaan. Tijdens het palliatieve ziekteproces ontstaat er al vaak anticipatoire rouw. Deze vorm van rouw komt voor als de tijd het toelaat op de dood van een dierbare te anticiperen. Deze rouw komt niet alleen voor bij de degene die een ongeneeslijke ziekte heeft, maar ook diens naasten. Het gaat dan om rouw over het verlies van gezondheid, functionele autonomie en rouw over het naderend overlijden. Het niet kunnen loslaten van dierbare(n) wordt vaak genoemd tijdens onze gesprekken.

De bedreiging iemand kwijt te raken, kan veel emoties geven: verdriet, onzekerheid, angst, schuldgevoel, boosheid, machteloosheid e.d. Deze gevoelens worden besproken, mogen er zijn, zien we vaak en maakt iedereen op zijn eigen manier mee. De wereld eromheen gaat door, terwijl iemands leven stil lijkt te staan. Het kan lastig zijn om deze gevoelens en worsteling te delen met naasten in de laatste levensfase met keuzes en dilemma's die hierbij kunnen horen.

Het proces van loslaten komt vaak geleidelijk en kan ook leiden tot innerlijke vrede en rust en het omgaan met het naderend overlijden. Zie het filmpje:

Iedereen heeft een eigen en unieke rouwverwerking en er staat geen tijd voor. Rouw dient
uiteindelijk te leiden tot een passende manier waarop iemand omgaat met het geleden
verlies. Rouw kan soms opnieuw beleefd worden op sommige dagen en tijden van het jaar. Er zijn verschillende krachtbronnen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Hulp vragen en zoeken kan je meer grip geven op je rouwproces en kan gezien worden als een persoonlijke groei.

Als transmuraal palliatief verpleegkundigen bieden wij na een begeleidingstraject in de palliatieve fase de mogelijkheid tot een nazorggesprek. Dit gesprek kan na behoefte gepland worden na het overlijden. Meestal vindt dit plaats vier weken na het overlijden. Dit doen we bewust omdat een maand na het afscheid meer ruimte ontstaat voor het delen van
gevoelens. Er is aandacht voor de impact van het verlies, de manier van omgaan met het verlies en het sociale steunsysteem. De inhoud van het nazorggesprek bestaat uit:

● Nabestaanden de ruimte geven aan het delen van ervaringen, voor, tijdens en na de periode van het overlijden van een dierbare
● Luisteren, er zijn en reacties, gedachten en gevoelens bespreken
● Het signaleren en inventariseren van mogelijke behoeftes en problematiek
● Het verstrekken van informatie over rouw en rouwverwerking
● Indien gewenst doorverwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden.

Hierdoor bieden we de mogelijkheid om ondersteuning en voor de toekomst veerkracht en
houvast aan de nabestaanden te geven. Zie onze pagina over nazorg voor meer informatie rondom rouw- en verliesverwerking. Hier staat ook een wegwijzer en sociale kaart nazorgmogelijkheden landelijk en regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen.